www.ozoneunit.gov.mk Канцеларија за заштита на озонската обвивка на РМ
www.unido.org United Nations Industrial Development Organization
www.unep.org United Nations Environment Programme
www.area-eur.be Европска Асоцијација на Сервисери за Ладење и Климатизација
www.eurammon.com Иницијатива за користење на природни ладилни флуиди
www.iifiir.org Меѓународен Институт за Ладење
www.iiar.org Меѓународен Институт за Амонијачно Ладење
www.ashrae.org Американско Здружение за Ладење, Греење и Климатизација
www.ecacool.org Регионално Здружение на Асоцијации на Сервисери од Ц. Азија
www.kgh-hvac.rs Асоцијација на Србија за Ладење, Греење и Климатизација